Polityka prywatności

 

 

 

I.          I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.toszek.konsultuje.pl jest Burmistrz Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.

 

 

 

II.           II.  Ochrona danych osobowych

 

1.    Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

2.    Administrator oświadcza, że do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne, celem zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych.

 

3.    W trakcie korzystania z serwisu toszek.konsultuje.pl Administrator zapewnia ochronę prywatności zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe będą gromadzone, i w jaki sposób  mogą one zostać wykorzystane

 

4.    W czasie korzystania z serwisu www.toszek.konsultuje.pl, podczas wypełnienia:

 

1)    formularza ankietowego (ankieta dołączona do konsultacji społecznych) Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:

 

a)    w przypadku konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Toszek:

 

      imię i nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość);

 

lub

 

      numer PESEL,

 

celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych;

 

b)     w przypadku konsultacji społecznych przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.):

 

           imię i nazwisko,

 

           pełna nazwa organizacji/ podmiotu,

 

           adres siedziby organizacji/podmiotu,

 

celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych;

 

 2)        formularza zgłoszeniowego (zakładka „Zgłoś konsultacje”) Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:

 

a)    imię i nazwisko,

 

b)   adres e-mail,

 

c)    numer telefonu – dobrowolnie,

 

celem udzielenia odpowiedzi, czy i ewentualnie kiedy zgłoszone przez Ciebie konsultacje zostaną przeprowadzone.

 

W zależności od rodzaju przeprowadzanych konsultacji, czy charakteru przeprowadzanych badań ankietowych zbierane są inne dane osobowe (w przypadku ankiet otwartych nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych).

 

5.    Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas wypełniania formularza ankietowego lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego, czy innej zakładki, służącego do komunikacji
z Burmistrzem Toszka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak
– tożsamy z brakiem zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Toszka  uniemożliwia skorzystanie serwisu.

 

6.    Celem zbierania (użycia/przetwarzania) danych osobowych jest:

 

1)     prawidłowe świadczenie usług w serwisie www.toszek.konsultuje.pl, w ramach którego mieszkańcy Gminy Toszek wyrażają swoją opinię na aktualnie omawiany temat przykładowo w formie badania ankietowego lub konsultacji społecznych;

 

2)    sprawdzenie posiadania uprawnienia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, tj. potwierdzenia spełnienia wymogów ustawowych;

 

3)    udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości (np. zgłoszenia).

 

7.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

8.    System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

 

9.    Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).

 

10. Administrator współpracuje  z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.

 

11. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości Administrator korzysta z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o. o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji konsultuje.pl. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazywane im są jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem. Cała procedura jest nadzorowana przez Burmistrza Toszka, a po zakończeniu świadczenia usługi, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.

 

12. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem platformy nie będą przekazywane innym podmiotom, ani do państw trzecich.

 

13.     Udostępnianie danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, tj. wyłącznie upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

14.     Strona internetowa www.toszek.konsultuje.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego twardym dysku komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy urządzeniem Użytkownika
a serwerami Administratora. Dzięki wykorzystaniu plików cookies nie ma konieczności ponownego wprowadzenia informacji za każdym razem, kiedy Użytkownik wraca
na w/w stronę internetową. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej
na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

 

<p class="Ms