Kansultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 11.10.2021 do 18.10.2021

Cel konsultacji

Zebranie uwagi i opinii organizacji pozarządowych do Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji

Program współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Toszku
e-mail: org@toszek.pl
tel. (32) 237-80-17 lub 27

Podstawa prawna

5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.244.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2021 r.
Wypełnione formularze, o których mowa powyżej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15:00:
1) pisemnie do siedziby Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl.

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt " Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organziacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.10.2021 do 18.10.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.10.2021
do 18.10.2021


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się