Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie rynku i ulic przyległych

W zeszłym roku przekazaliśmy do konsultacji kolejno dwa pomysły dotyczące zmian w organizacji ruchu w rejonie rynku. W odpowiedzi na tamte pomysły wpłynęło kilka merytorycznych opinii, które częściowo wzięliśmy pod uwagę. Odbyło się też spotkanie zai...

Konsultacja zakończona

19.04.2024 - 13.05.2024

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek projektu uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych.    

Konsultacja zakończona

11.01.2024 - 18.01.2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacja zakończona

07.11.2023 - 14.11.2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacja zakończona

16.10.2023 - 23.10.2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacja zakończona

16.10.2023 - 23.10.2023

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie rynku i ulic przyległych

Kilka tygodni temu przekazaliśmy do szerokiej konsultacji wstępne pomysły dotyczące zmian w organizacji ruchu w rejonie rynku. W odpowiedzi na tamte pomysły wpłynęło kilka merytorycznych opinii, które opublikowaliśmy. Odbyło się też spotkanie zainter...

Konsultacja zakończona

13.09.2023 - 20.09.2023

Ankieta określajaca frekwencję na bezpłątnych badaniach krwi w ramach kampanii "Powiat wolny od HCV"

Ankieta zakończona

28.02.2023 - 24.03.2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacja zakończona

22.11.2022 - 29.11.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacja zakończona

17.11.2022 - 24.11.2022

Ankieta określajaca frekwencję na bezpłątnych badaniach krwi w ramach kampanii "Powiat wolny od HCV"

Ankieta zakończona

26.10.2022 - 21.11.2022

Ankieta określająca predyspozycje mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego

  Na całym świecie nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów.  Z danych statystycznych wynika, że na raka szczególnie narażeni są mężczyźni,  a najczęściej występującym u nich nowotworem jest właśnie rak prostaty. Celem...

Ankieta zakończona

21.02.2022 - 20.11.2022

Zmiana stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w w...

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 06.10.2022

zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikac...

Konsultacja zakończona

04.03.2022 - 11.03.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysoko

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  zmieniająca uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia...

Konsultacja zakończona

04.03.2022 - 11.03.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek"

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek"

Konsultacja zakończona

03.03.2022 - 10.03.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną ...

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon...

Konsultacja zakończona

16.02.2022 - 25.02.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Toszek.    

Konsultacja zakończona

16.02.2022 - 25.02.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia "Pogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022r."

Przedmiotem konsultacji jest "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku"

Konsultacja zakończona

26.01.2022 - 16.02.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

Powołanie Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

Konsultacja zakończona

18.01.2022 - 25.01.2022

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027”

Burmistrz Gminy Toszek ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu " Strategii rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027". Konsultacje trwać będą od  17 listopada 2021r. do 7 grudnia 2021r.  Celem konsultacji jest zbieranie opinii w zakre...

Konsultacja zakończona

17.11.2021 - 07.12.2021

Najwięksi/najbardziej znaczący przedsiębiorcy na terenie Gminy Toszek

 Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach rozpoczęło prace zmierzające do wydania albumu zawierającego ofertę gospodarczą powiatu gliwickiego. Publikacja będzie promować największych/najbardziej znaczących przeds...

Ankieta zakończona

03.11.2021 - 14.11.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i Gminy Toszek

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i Gminy Toszek w 2022 r.

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

Badanie ankietowe powstało z inicjatywy Burmistrza Toszka w celu zebrania uwag i opinii Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie jakości obsługi interesantów.Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Ankiety anonimowe nie będą brane po...

Konsultacja zakończona

11.05.2021 - 12.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustlania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek ...

Konsultacja zakończona

10.09.2021 - 17.09.2021

Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Konsultacje społeczne przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zebrania opinii, uwa...

Konsultacja zakończona

14.06.2021 - 21.06.2021

Konsultacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021 - 2024".

Projekt konsultowanej uchwały oraz zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji, można pobrać poniżej w sekcji "Załączniki"

Konsultacja zakończona

10.06.2021 - 17.06.2021

Test