Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 15.10.2021 do 22.10.2021

Cel konsultacji

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Jednostka odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. (32) 237-80-39 (kierownik referatu)
lub (32) 237-80-12 (pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji)

Podstawa prawna

art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.

Kto może wziąć udział?

Pomiotami uprawionymi do udziału w konsultacjach są:
1) mieszkańcy Gminy Toszek
2) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w formie pisemnej poprzez:
1) zgłaszanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek” stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15.10.2021 r.
2) zgłaszanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15.10.2021 r.
Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 13:00:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego lub
2) drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opis konsultacji

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i Gminy Toszek

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 15.10.2021 do 22.10.2021


Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 15.10.2021
do 22.10.2021


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się