Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustlania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 10.09.2021 do 17.09.2021

Cel konsultacji

Celem konsultacje jest zebranie uwag i opinii do projekty uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

Przedmiot konsultacji

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek - obniżenie wysokości miesięcznej dotacji na jedno dziecko objęte opieką do kwoty w wysokości 600,00 zł.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny

Podstawa prawna

1) Uchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmieniona Uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.;
2) Zarządzenie nr 0050.207.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek.

Kto może wziąć udział?

Konsultacje społeczne skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmuje swoim zasięgiem Gminę Toszek

Forma konsultacji

Wypełnione formularze, zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.207.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek należy składać w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 13:00:
1) pisemnie do siedziby Urzędu Miejskiego w Toszku (biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) droga elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl.

Opis konsultacji

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 922) zakłada zmniejszenie od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokości dotacji na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki do 600,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką (zmniejszenie o 100,00 zł). Biorąc pod uwagę zasadę oszczędności, gospodarności i efektywności oraz liczbę planowanych w 2022 r. inwestycji zasadnym jest zmniejszenie wysokości dotacji celowej poprzez jej dostosowanie do stawek obowiązujących w innych gminach województwa śląskiego (największa kwota dotacji wynosi 600,00 zł, średnia arytmetyczna wynosi 300,00 zł).

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 10.09.2021 do 17.09.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 10.09.2021
do 17.09.2021


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się