Zmiana stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 06.10.2022

Cel konsultacji

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Przedmiot konsultacji

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. (32) 237-80-38 (kierownik referatu)
lub (32) 237-80-18 (pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji)

Podstawa prawna

art. 5a, art, 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2129) oraz Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2435 z późn. zm.)

Kto może wziąć udział?

Pomiotami uprawionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Toszek oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.

Forma konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców Gminy Toszek" stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.288.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2022r. oraz „Formularzu zgłaszania uwag i opinii dla organizacji/podmiotu” stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.288.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2022r.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2022r. do godz. 17:00:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego lub

2) drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 06.10.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022
do 06.10.2022


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się