Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 08.11.2021 do 16.11.2021

Cel konsultacji

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Przedmiot konsultacji

Zebranie uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny - Urząd Miejski w Toszku

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2435 z późn. zm.)

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii
na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Opis konsultacji

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 08.11.2021 do 16.11.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 08.11.2021
do 16.11.2021


Podziel się